Opinnot

Opinnot

Kuvataidelinja keskittyy käsillä tekemiseen, piirtämiseen, maalaamisen ja muotoiluun. Opinnoissasi saat asiantuntevaa opetusta, palautetta sekä pääset kokeilemaan uusia eri tekniikoita eri välinein. Kuvataidelinjalla tehdään omia, sekä yhteisprojekteja muiden linjojen kanssa. Kuvataideopiskelijoiden käytössä on värikäs taidetalo Kulttis, jonka kellarikäytävä itsessään on jo näkemisen arvoinen taideteos!

Linjan vastaava opettaja: Ulla Leinonen

 1. Valintakokokeisiin valmennus
 2. Värioppi
 3. Värioppi ja sommittelu
 4. Piirustus
 5. Sisältöaiheen kuvittaminen
 6. Maalaus
 7. Taidegrafiikka
 8. Plastinen sommittelu
 9. Keramiikka
 10. Valokuvaus
 11. Taidehistoria
 12. Kuvallisen viestinnän historia
 13. Lopputyö
 14. Työelämään tutustuminen

1. Valintakokokeisiin valmennus

Harjoittelemme ideointia, tuoretta näkökulmaa, ilmeikkäitä hahmoja, kuvan rajausta, kuvakulmaa, muotokieltä, väri-ilmaisua, tekniikkaa, tyyliä ja ajankäyttöä.

2. Värioppi

Visuaalisen havainnon kautta opiskelija tutustuu värin mahdollisuuksiin oman alan suunnittelutehtävissä. Hän osaa hyödyntää väriharmonioita, värin tuottamia mielikuvia ja värin muuntautumiskykyä. Opiskelija tietää värin subtraktiivisen, additiivisen ja diffuusin sekoittumistavan sekä ymmärtää värin syntymekanismin. Opiskelija ymmärtää värien historian merkityksen sekä värin kulttuurisidonnaisuuden. Tutkitaan erilaisia väriin liittyviä ilmiöitä teemallisten harjoitustehtävien ja luentojen kautta. Opiskelija ymmärtää värin ominaisuuksia ja osaa käyttää värisanastoa. Opiskelija oppii myös soveltamaan värin mahdollisuuksia omalla alallaan.

3. Värioppi ja sommittelu

Tutustutaan kuvallisen sommittelun perusasioihin ja –käsitteisiin. Sisältönä visuaaliset perustekijät (piste, viiva jne.) ja muuttujat (koko, muoto jne.). Mittasuhdejärjestelmistä tutustutaan kultaiseen leikkaukseen. Tavoitteena on kehittää värin ja sommittelun tuomia mahdollisuuksia visuaalisessa ilmaisussa. Värin ja tilasuhteiden havaitseminen ja luova käyttö.

4. Piirustus

Havaintokyvyn, muototajun ja piirustustekniikoiden kehittäminen. Tutustutaan keskeisiin piirustusvälineisiin ja –menetelmiin. Teemoina mm. muotokieli, mittasude, tila ja ihmiskeho. Tekniikoita ovat viivapiirroksen ilmaisumuodot ja valööripiirros. Välineinä lyijykynä, tussi ja hiili.

5. Sisältöaiheen kuvittaminen

Sisältöaiheita muokataan kuvalliseen muotoon eri piirustusvälineitä käyttäen päämääränä omakohtaisten mielikuvien tehokas ilmaisu, kuvallisen ajattelun ja kuvakerronnan ilmaisutaitojen kehittäminen. Osa tehtävistä harjaannuttaa visuaalisten koulutusalojen ennakko- ja pääsykoetehtäviin. Harjoitustöinä tehdään myös sanomalehti-,  fantasia- ja oppimateriaalikuvituksia. Töitä toteutetaan eri tekniikoilla: piirustus (lyijykynä, hiili, tussi, värikynä), graafinen ilmaisu ja maalaus (akvarelli, peiteväri).

6. Maalaus

Tavoitteena on laajentaa visuaalisen ilmaisun keinoja erilaisilla maalaustekniikoilla sekä kehittää havaintokykyä, mielikuvitusta, sommittelutaitoa sekä väri- ja muototajua. Tutustutaan erilaisiin maalaustekniikoihin: akvarelli, öljy- ja akryyliväri. Teemoina mm. asetelma, henkilökuva, maisema.

7. Taidegrafiikka

Syvennetään piirustuksen oppeja: viivapiirroksen ilmaisua, kuvan valöörien merkitystä kuvan rakentamisessa. Tekniikoina kohopainossa linopiirros, mustavalkoinen ja moniväripainanta, sekä syväpainomenetelmistä etsaus- ja akvatintatekniikat sekä kartonkigrafiikka.

8. Plastinen sommittelu

Kolmiulotteisen ajattelun ja muodonannon perusteet, eri materiaalit ja työtavat. Harjoitustehtävät kehittävät opiskelijan plastista muototajua ja ilmaisutaitoa. Vapaissa harjoituksissa rohkaistaan omintakeisten ideoitten kehittämiseen, luovaan ajatteluun ja kädentaitoihin.

9. Keramiikka

Muototajun kehittäminen. Perehdytään saven käsin rakentamisen eri tekniikoihin: makkara-, levy- ja levynauhatekniikka ja tehtävinä niiden sovellutuksia. Materiaaleina: puna-, kivitavara- ja rakusavi. Savilietekoristelu, oksidit, alilasitevärit ja lasittaminen.
10. Valokuvaus

Tutustutaan valokuvailmaisun perusteisiin ja otetaan harjoituskuvia alustetuista teemoista. Mm. kuvauskulma – näkökulma, henkilö- ja tilannekuvan sommittelu.

11. Taidehistoria

Opiskelija luo yleiskuvan – erityisesti Euroopan- taiteen kehityksestä esihistoriasta modernin taiteen alkuun (1800-/1900-lukujen vaihde). Samalal pohditaan taiteeseen kytkeytyviä ilmiöitä (esim. kauneuskäsitteet, taiteen luonne, taide erilaisten yhteiskunnallisten päämäärien välittäjänä). Opiskelija perehtyy taidekausiin kronologisesti.

12. Kuvallisen viestinnän historia

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu taiteen eri osa-alueiden tapoihin käsitellä maailmaa ja sen ilmiöitä eri aikakausina. Käsiteltäviä osa-alueita ovat graafinen suunnittelu, sarjakuva, mainoskuva, valokuva- ja kuvataide. Taiteen eri osa-alueet eri aikakausina.

13. Lopputyö

Opiskelija perehtyy valitsemaansa aiheeseen ja tekniikkaan syvällisemmin.

14. Työelämään tutustuminen

Tutustutaan kuvataide-, viestintä- tai muotoilualaan käytännössä. Tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa opiskelijan ammatinvalintaa.

%d bloggers like this: