Opinnot

Opinnot

Graafisen suunnittelun linjan opinnot koostuvat visuaalisen alan opinnoista.Opintoihin kuuluu myös yhteisiä oppiaineita ja projekteja yhdessä muiden linjojen kanssa. Osana graafisen sunnittelun opintoja kuuluu opetus ja vierailevat opettajat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululta, Muotoilun laitokselta.

Graafisen suunnittelun linjan opintoihin sisältyy Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) Avoimen AMK:n visuaalisen viestinnän opintokokonaisuus (25 op).

Linjan vastaava opettaja: Jaana Kokkala

 1. Graafisen suunnittelun perusteet
 2. Piirustus ja sisältöaiheen kuvittaminen
 3. Piirustus ja maalaus
 4. Kolmiuloitteinen sommittelu
 5. Kuvitustekniikat
 6. Väri
 7. Sommittelu
 8. Kuvallisen viestinnän historia
 9. Valokuvaus
 10. Julkaisun suunnittelu
 11. Taidehistoria
 12. Välineet ja ohjelmat
 13. Audiovisuaalinen media
 14. Työelämään tutustuminen
 15. Lopputyö

1. Graafisen suunnittelun perusteet

Opiskelija hallitsee graafisen suunnittelun perustaidot sekä ymmärtää graafisen suunnittelun esteettiset ja viestinnälliset perusteet. Opiskelija osaa käyttää graafista ilmaisua ja typografiaa luovan ilmaisun välineenä.

2. Piirustus ja sisältöaiheen kuvittaminen

Kuvallisen ajattelun ja kuvakerronnan ilmaisutaitojen kehittäminen. Teemoina mm. tilanteen tunnelman ja käsitteen kuvittaminen sekä ammatillisen koulutuksen valintakoetehtävien vaatimukset ja niihin valmentautuminen.

3. Piirustus ja maalaus

Tavoitteena on havaintokyvyn kehittäminen sekä oman ilmaisun laajentaminen.

4. Kolmiuloitteinen sommittelu

Kolmiulotteisen ajattelun ja muodonannon perusteet, eri materiaalit ja työtavat. Harjoitustehtävät kehittävät opiskelijan plastista muototajua ja ilmaisutaitoa. Vapaissa harjoituksissa rohkaistaan omintakeisten ideoitten kehittämiseen, luovaan ajatteluun ja kädentaitoihin.

5. Kuvitustekniikat

Kuvallisen ajattelun ja kuvankerronnan ilmaisutaitojen kehittäminen Sisältöaiheita muokataan kuvalliseen muotoon eri piirustusvälineitä käyttäen.

6. Väri

Visuaalisen havainnon kautta opiskelija tutustuu värin mahdollisuuksiin oman alan suunnittelutehtävissä. Opiskelija osaa hyödyntää väriharmonioita, värin tuottamia mielikuvia ja värin muuntautumiskykyä, sekä tietää värin subtraktiivisen, additiivisen ja diffuusin sekoittumistavan ja ymmärtää värin syntymekanismin. Opiskelija ymmärtää värien historian merkityksen sekä värin kulttuurisidonnaisuuden.

7. Sommittelu

Tavoitteena on kehittää värin ja sommittelun tuomia mahdollisuuksia visuaalisessa ilmaisussa. Värin ja tilasuhteiden havaitseminen ja luova käyttö.

8. Kuvallisen viestinnän historia

Opiskelija tutustuu taiteen eri osa-alueiden tapoihin käsitellä maailmaa ja sen ilmiöitä eri aikakausina. Käsiteltäviä osa-alueita ovat graafinen suunnittelu, sarjakuva, mainoskuva, valokuva- ja kuvataide. Taiteen eri osa-alueet eri aikakausina.

9. Valokuvaus

Opitaan digitaalisen kuvanvalmistamisen ja muokkauksen tekniikka. Harjoitellaan laitteiden ja kuvankäsittelyohjelman (Photoshop) mahdollisuuksia kuvatuotannossa.

10. Julkaisun suunnittelu

Opiskelija hallitsee julkaisun suunnittelun ja toteutuksen projektilähtöisesti valmiiksi painotuotteeksi. Projektinhallinta, projektin eteneminen ja ryhmässä työskentely sekä valmiin painotuotteen tekeminen.

11. Taidehistoria

Opiskelija luo yleiskuvan – erityisesti Euroopan- taiteen kehityksestä esihistoriasta modernin taiteen alkuun (1800-/1900-lukujen vaihde). Samalla pohditaan taiteeseen kytkeytyviä ilmiöitä (esim. kauneuskäsitteet, taiteen luonne, taide erilaisten yhteiskunnallisten päämäärien välittäjänä). Opiskelija perehtyy taidekausiin kronologisesti.

12. Välineet ja ohjelmat

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa dokumentteja Adoben InDesign, Illustratorin ja Photoshopin tietokoneohjelmilla. Käytännön teoriaa ja harjoittelua.

13. Audiovisuaalinen media

Opiskelija tutustuu audiovisuaalisen viestinnän eri alueisiin. Layoutin suunnittelu mobiili- ja tablet-laitteisiin, TV-spottien ja elokuvatekstien teko.

14. Työelämään tutustuminen

Opiskelija tutustuu graafisen viestinnän alan työhön käytännössä.

15. Lopputyö

Opiskelija perehtyy valitsemaansa aiheeseen syvällisemmin.

%d bloggers like this: